Διαγωνισμοί Προμηθειών

Τίτλος:«15η/2021 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων οικονομικής χρήσης 2022 και 2023, CPV: 50712000-9 σε εφαρμογή του προγράμματος προμηθειών έτους 2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης για (1) έτος 60.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 75.000,00€ με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.967,74€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 150.000,00€ με το ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ημερομηνία δημοσίευσης 29-10-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 17-11-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 18-11-2021 ώρα 10:00πμ

diavgeia

 

 

 

HLESY LOGO

 

 

 

©  ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

 

 

 

Είσοδος μελών

button efimeries nosokomion

 

 

 

 

 

 

button efimeries farmakion

 

 

 

ypourgeio

 

 

 

Τμήμα Πληροφορικής-2016