Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση ελέγχου και υπογραφής ισολογισμού Οικονομικής χρήσης έτους 2017 από δύο Ορκωτούς Λογιστές.

 

Τίτλος:”Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση ελέγχου και υπογραφής ισολογισμού Οικονομικής χρήσης έτους 2017 από δύο Ορκωτούς Λογιστές. Αριθ. Διακήρυξης: 011/2017″.

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20-12-2017