Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2021

Τίτλος: “Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπ’ αριθμόν 008/2021 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:135349) σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Διαχειριστικού Έτους 2021 για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV: 15000000-8, για την κάλυψη αναγκών της οργανικής μονάδας έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/08/2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 08/09/2021