Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 007/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 007/2022

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180287),για  την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: 24455000-8.

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:Δευτέρα 16/01/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 20.01.2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Τετάρτη 28.12.2022

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-007/2022

wcag