Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών» (CPV : 32354100-0) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022 προϋπολογισθείσης δαπάνης 34.769,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:Παρασκευή 13/01/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών: Τρίτη 17.01.2023 και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση-προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών

wcag