Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας “ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ» (CPV : 33910000-2) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), προϋπολογισθείσης δαπάνης 37.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 22/05/2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών: Τρίτη 23.05.2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Πρόσκληση-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ

wcag