Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Super User

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας “ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ» (CPV : 33910000-2) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), προϋπολογισθείσης δαπάνης 37.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). […]
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΥΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ  ΓΙΑ ΤΟ “Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών» (CPV : 32354100-0) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022 προϋπολογισθείσης δαπάνης 34.769,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 007/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 007/2022 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180287),για  την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: 24455000-8.   Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:Δευτέρα 16/01/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 20.01.2023 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία Δημοσίευσης: Τετάρτη 28.12.2022   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-007/2022
Περισσότερα

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 22/2022

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με Αρ. 22η/2022 Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», CPV: 33692200-9, σε εφαρμογή του προγράμματος προμηθειών έτους 2022, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για ένα (1) έτοσ 35.849,06€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 38.000,00€ με ΦΠΑ, και δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη συμβατική 35.849,06€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 38.000,00€ […]
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 009/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 009/2022 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 176681 για  την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» CPV: 33731110-7   Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:03/01/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη 10.01.2023 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία Δημοσίευσης: Δευτέρα  28.11.2022   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-009-2022-ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ-ΦΑΚΩΝ.pdf
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19,  λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκτιμώμενης αξίας 5.000,00€ […]
Περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Τίτλος:”ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» C.P.V.:85147000-1)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣAΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €20.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (χαμηλότερη τιμή.  Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000,00€ με ΦΠΑ. […]
Περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Τίτλος:”ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (C.P.V.:71317210-8), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣAΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €17.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (χαμηλότερη τιμή).  Προϋπολογισθείσα δαπάνη: […]
Περισσότερα
wcag