Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Super User

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών» (CPV : 32354100-0) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022 προϋπολογισθείσης δαπάνης 34.769,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 007/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 007/2022 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180287),για  την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: 24455000-8.   Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:Δευτέρα 16/01/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 20.01.2023 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία Δημοσίευσης: Τετάρτη 28.12.2022   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-007/2022
Περισσότερα

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 22/2022

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με Αρ. 22η/2022 Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», CPV: 33692200-9, σε εφαρμογή του προγράμματος προμηθειών έτους 2022, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για ένα (1) έτοσ 35.849,06€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 38.000,00€ με ΦΠΑ, και δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη συμβατική 35.849,06€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 38.000,00€ […]
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 009/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 009/2022 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 176681 για  την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» CPV: 33731110-7   Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:03/01/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη 10.01.2023 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία Δημοσίευσης: Δευτέρα  28.11.2022   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-009-2022-ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ-ΦΑΚΩΝ.pdf
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19,  λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκτιμώμενης αξίας 5.000,00€ […]
Περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Τίτλος:”ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» C.P.V.:85147000-1)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣAΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €20.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (χαμηλότερη τιμή.  Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000,00€ με ΦΠΑ. […]
Περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Τίτλος:”ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (C.P.V.:71317210-8), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣAΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €17.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (χαμηλότερη τιμή).  Προϋπολογισθείσα δαπάνη: […]
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 1_2022

Τίτλος:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1η/2022 του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος») CPV: 33100000-1″. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 488.000,00€ με ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης : ποιότητας-τιμής) Ημερομηνία δημοσίευσης 08-02-2022 Ημερομηνία λήξης υποβολής […]
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνου SARS-CoV-2 (RAPID TEST) 2022

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνου SARS-CoV-2 (RAPID TEST) τεμ. 10.000, (C.P.V.: 33141625-7), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»).“ Προϋπολογισθείσα […]
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πί της αναγκαιότητας επίστρωσης αντιμικροβιακού χαλκού σε κοινόχρηστες επιφάνειες αφής 2022

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών επί της αναγκαιότητας επίστρωσης αντιμικροβιακού χαλκού σε κοινόχρηστες επιφάνειες αφής της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €37.200,00 με Φ.Π.Α Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/01/2022 Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 18/01/2022
Περισσότερα
wcag