Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313 322433

Σύμφωνα με την Α3α/ οικ.97136 (ΦΕΚ Β’/ 4316/ 30-12-2016 ΑΔΑ: ΩΑΛ1465ΦΥΟ-ΑΘΠ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον Τρόπο Κατάρτισης, Οργάνωσης και Λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου και την υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, το Νοσοκομείο μας αναρτά στην ιστοσελίδα του τις Λίστες Χειρουργείου για όλες τις κλινικές και τα τμήματα του Χειρουργικού Τομέα.

Οι Λίστες Χειρουργείου θα ανανεώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12-07-2024

Διενεργηθέντα [Διενεργηθέντα χειρουργεία εβδομάδας]
Επείγοντα-εβδομάδας [Επείγοντα χειρουργεία]
Επικυρωμένα [Επικυρωμένα]
Προς Προγραμματισμό [Προς προγραμματισμό χειρουργείου]