Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

 

Τίτλος: “Συνοπτικός διαγωνισμός  με αριθμό Διακήρυξης 22η/2017 με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια του είδους «ΕΝΤΥΠΑ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» για  το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ–Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής” .

 

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 41.030,83€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/12/2017

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 04/01/2018