Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Γραφείο Προμηθειών

Πίνακας συλλογής προσφορών για εξωσυμβατικές προμήθειες

Τίτλος: “Ερευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών (αφορά μόνο την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»   Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 31-05-2023 19ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒ ΓΙΑ SITE ΑΠΟ 29-05-23 ως 31-05-23   Τίτλος: “Ερευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών (αφορά μόνο την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»   Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 29-05-2023 18ος […]
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας “ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ» (CPV : 33910000-2) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), προϋπολογισθείσης δαπάνης 37.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). […]
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών» (CPV : 32354100-0) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022 προϋπολογισθείσης δαπάνης 34.769,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 007/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 007/2022 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180287),για  την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: 24455000-8.   Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:Δευτέρα 16/01/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 20.01.2023 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία Δημοσίευσης: Τετάρτη 28.12.2022   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-007/2022
Περισσότερα

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 22/2022

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με Αρ. 22η/2022 Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», CPV: 33692200-9, σε εφαρμογή του προγράμματος προμηθειών έτους 2022, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για ένα (1) έτοσ 35.849,06€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 38.000,00€ με ΦΠΑ, και δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη συμβατική 35.849,06€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 38.000,00€ […]
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 009/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 009/2022 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 176681 για  την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» CPV: 33731110-7   Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:03/01/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη 10.01.2023 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία Δημοσίευσης: Δευτέρα  28.11.2022   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-009-2022-ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ-ΦΑΚΩΝ.pdf
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19,  λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκτιμώμενης αξίας 5.000,00€ […]
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – αναβάθμιση δικτύου 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την αναβάθμιση δικτύου δεδομένων του Νοσοκομείου (Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (CPV: 32580000-2) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).”   Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 14/11/2022, ώρα 14:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2022

Τίτλος:”ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  008/2022  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΙΟΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: α) ΕΝΟΣ (1) ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ) (CPV:38434540-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  «Ο ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:175693). β) ΕΝΟΣ (1) ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>> (CPV:38434540-3) […]
Περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2022 (2)

Τίτλος:”ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  004 /2022  ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 169071) για την «προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησης τους για την αναδιαμόρφωση των χώρων της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», (CPV: 44100000-1  &  CPV: 50700000-2).“   Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/09/2022 Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 30/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη 06/10/2022 και ώρα […]
Περισσότερα
wcag