Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, περί Ορισμού μελών συλλογικών οργάνων με κλήρωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/99, ΦΕΚ Α’45), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09.30οο στο γραφείο της Διαχ/σης Υλικού της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», παρουσία της κα Ιφ. Μπερσίμη υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικ/κού, της κα Μάρι Κωστενιάν κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικ/κού και της κα Χρ. Σαμαρά υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Λογιστικής, για τον ορισμό μελών των επιτροπών έρευνας αγοράς και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας:
α) Υγειονομικού υλικού
β) Διαφόρων υλικών εκτός υγειονομικού
γ) Παροχής υπηρεσιών
της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», μέχρι την 31-12-2018.
Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις απ’ το νόμο, ήτοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στα πλαίσια της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και υπηρετούν στην Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», πλην των αναφερομένων τριών (3) υπαλλήλων.
Μετά τη διενέργεια κλήρωσης θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό και θα ενημερωθούν οι υπάλληλοι που θα κληρωθούν σχετικά με το έργο τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.