Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (C.P.V.33731110-7) ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Τίτλος: “Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός προμήθειας του είδους “Ενδοφθάλμιοι φακοί” (C.P.V.33731110-7) για τρείς μήνες με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, προϋπολισθείσας δαπάνης  €67.700,00 με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €67.700,00 με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/01/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/01/2018