Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Τίτλος: “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠ 003/2018 -Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για προσωπικό εστίασης “υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα” με CPV 55523000-2″

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 66.217,80€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20-02-2018