Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ»

Τίτλος: “Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια του είδους
«ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» , με γενικό CPV: 33731110-7 για ένα (1) έτος, με
δυνατότητα παράτασης τριών μηνών”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €282.310,16 με ΦΠΑ

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/02/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 01/04/2018