Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και το Γραφείο Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας σας ενημερώνει ότι η 18η Απριλίου κάθε έτους καθιερώθηκε ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενούς».

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών διακηρύσσει δέκα τέσσερα (14) δικαιώματα ασθενών, τα οποία στο σύνολό τους, έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας (άρθρο 35 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους Εθνικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη. Τα δέκα τέσσερα (14) αυτά δικαιώματα είναι τα εξής: Το δικαίωμα της πρόληψης, της πρόσβασης, της πληροφόρησης, της συγκατάθεσης, της ελεύθερης επιλογής, της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς, της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, της ασφάλειας, της καινοτομίας, της αποφυγής της περιττής ταλαιπωρίας και πόνου, της εξατομικευμένης θεραπείας, της έκφρασης παραπόνων και αποζημίωσης.

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε προσφάτως την αριθμ. πρωτ. Α3δ/Γ.Π.οικ. 10976/10-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 662/τ.Β/02-03-2017) με θέμα: «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»

Στο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») λειτουργεί Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με τον Ν.4368/2016 (άρθρα 59, 60, 61).

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών σκοπεύει ιδιαίτερα στη διασφάλιση, προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου, σύμφωνα με την αριθμ. Α3δ/Γ.Π. οικ.10976/10-2-2017 απόφασή του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας

β) Η έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψης τους

γ) Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης η συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.

δ) Η παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

Το Γραφείο βρίσκεται στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου και η επικοινωνία με αυτό γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 2313 322462 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: agdim-politis@3ype.gr.