Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €67.700,00 ΜΕ Φ.Π.Α. (5)

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενδοφακών της οργανικής μονάδας ” Ο Άγιος Δημήτριος”  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 67.700,00€  με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-05-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 09-05-2018