Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθειατου είδους«Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά»

Τίτλος: “Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθειατου είδους«Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά» για τις ανάγκες της
οργανικήςμονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσης δαπάνης 19.551,50€ μεΦΠΑ.”

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-05-2018