Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για αναλώσιμαα οδοντιατρικά 007_2018

 

Τίτλος:«Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας του είδους “Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά (C.P.V.33141800-8),ενταγμένου στο ΠΠΥΦΥ 2015, για 1 (ένα) έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, με αριθμό διακήρυξης 007/2018 .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €19.551,50 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 06-09-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 17-09-2018