Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ANOIXTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τίτλος: “Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια του είδους
«ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ((ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ))» , με γενικό CPV: 33696300-8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 004/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/09/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08/10/2018