Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ 31-10-2018

Τίτλος: “Συνοπτικός διαγωνισμός  με αριθμ. Διακήρυξης 23η/2018 με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ & ΒΕΛΟΝΩΝ”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €60.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-10-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-11-2018