Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ για την ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης 21112018

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών του Γ.Ν.Θ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (Νοσοκομείο έδρας “Γ.Γεννηματάς” και οργανική μονάδα “Ο Άγιος Δημήτριος”) από πιστωτικό ίδρυμα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Κριτήριο κατακύρωσης: Το ύψος του σταθερού επιτοκίου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30/11/2018