Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2018 του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους

Τίτλος:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30η/2018 του Τακτικού Ανοιχτού  Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» με CPV 33696000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 206.997,57€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 19-12-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 30-01-2019