Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»

Τίτλος:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24η/2018 του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Οργανική μονάδα «Γ. Γεννηματάς»- Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος») CPV: 33192000-2 προϋπολογισθείσας δαπάνης 925.280,57€ με ΦΠΑ”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 925.280,57€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 19-12-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 30-01-2019