Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ No 2/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΜΙΕΣ

Τίτλος: “Συνοπτικό διαγωνισμό  με αριθμ. Διακήρυξης 2η/2019 με σφραγισμένες προσφορές,

 για την προμήθεια προϊόντων για στομίες για τους δικαιούχους του Ν. 4368/2016»”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €45.700,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/01/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 16/01/2019