Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ No 3/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Τίτλος: “Συνοπτικός διαγωνισμός  με αριθμ. Διακήρυξης 3η/2019 με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €40.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/01/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 22/01/2019