Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ No 3/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ιατροτεχνολογικού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τίτλος: “Συνοπτικός διαγωνισμός  με αριθμ. Διακήρυξης 3η/2019 για την προμήθεια “ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού” για τις ανάγκες της ΜΜΑΦ και ΜΕΘ της οργανικής μονάδας “Ο Άγιος Δημήτριος”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψη προσφορά”

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €50.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/02/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 12/03/2019