Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2019 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους “οφθαλμολογικός εξοπλισμός””

Τίτλος:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01η/2019 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του «Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού» με CPV 33122000-1».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 302.227,04€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 01-03-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 10-04-2019

Ημεορομηνία διενέργειας 17-04-2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2019 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους “οφθαλμολογικός εξοπλισμός””

Ανακοίνωση Συμπληρωματικών Πληροφοριών της αριθ. 001/2019 διακήρυξης για την προμήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»του υπ. αριθ. 70286 συστημικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού