Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Τίτλος:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 005/2019 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του ««ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 576.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 15-03-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 22-04-2019

Ανακοίνωση Συμπληρωματικών Πληροφοριών της αριθ. 005/2019 διακήρυξης για την προμήθεια «Ιατρικού Εξοπλισμού»

των υπ. αριθ. 71736,71738,71739 συστημικών ηλεκτρονικών διαγωνισμών.