Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 2019

 

Τίτλος:”Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ–Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( Οργανική Μονάδα «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»). Αριθ. Διακήρυξης: 011/2019″.

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-04-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17-04-2019

Ημερομηνία διενέργειας: 18-04-2019