Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

006_ANOIXTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τίτλος: “Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια του είδους
«ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ((ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ) με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)», με γενικό CPV: 33696300-8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 006/2019

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/04/2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 31/05/2019