Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 001/2019 και 005/2019

Ανακοίνωση Τροποποίησης επιμέρους διατάξεων του ν.4412/16 για την  αριθμ. 005/2019 διακήρυξη της προμήθειας «Ιατρικού Εξοπλισμού» των υπ. αριθ. 71736,71738,71739 συστημικών ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Ανακοίνωση Τροποποίησης επιμέρους διατάξεων του ν.4412/16 για την  αριθμ. 001/2019 διακήρυξη της προμήθειας «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του υπ. αριθ. 70286  συστημικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.