Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών(2019)

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών του Γ.Ν.Θ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (νοσοκομείο έδρας “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ” και οργανική μονάδα “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”) από πιστωτικό ίδρυμα, για χρονικό διάστημα (3) τριών ετών με δικαίωμα παράτασης (2) δύο ετών με τους ίδιους συμβατικούς όρους και κριτήριο κατακύρωσης το ύψος του σταθερού επιτοκίου, καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/05/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 17/05/2019