Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

αιτήσεις πολιτών

Τα πιστοποιητικά υγείας και οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις, τα οποία περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παραλαμβάνονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης:

ΜΟΝΟ:

  1. Από τον ίδιο τον ασθενή, με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.
  2. Από τους νόμιμους αντιπροσώπους του (όπως γονείς, ασκούντες γονική μέριμνα, δικαστικοί συμπαραστάτες, προσωρινοί δικαστικοί συμπαραστάτες ή νομίμως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα τα οποία φέρουν πληρεξούσιο ή νόμιμη και συγκεκριμένη εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή Κ.Ε.Π.)

Τρίτα πέραν των ανωτέρω προσώπων, μπορούν, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν στοιχεία που συνιστούν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως τα ιατρικά, προσκομίζοντας εισαγγελική εντολή.

Σε περίπτωση θανάτου:

Α. Από νόμιμους κληρονόμους, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού, οι οποίοι πρέπει να προσκομίζουν:

α. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών                                        

 β.  Ληξιαρχική πράξη θανάτου                                                          

         γ. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης και σε περίπτωση   ύπαρξης διαθήκης, αντίγραφο αυτής και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης

         δ.  Αστυνομική ταυτότητα και αντίγραφο αυτής

Β. Εφ’ όσον δεν πρόκειται για νόμιμους κληρονόμους, αλλά για άτομα που έχουν ειδικό έννομο συμφέρον, θα πρέπει να προσκομίζεται εισαγγελική εντολή.

———————————————————————————————————————————————————

ΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ- ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (.doc)

Η αίτηση μπορεί να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: agdim-prot@3ype.gr