Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ηλεκτρολογικών υπηρεσιών CPV: 71314100-3

 

Τίτλος:”Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ηλεκτρολογικών υπηρεσιών CPV: 71314100-3 με ένταξη εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου στις βάρδιες (14 βάρδιες/μήνα) της τεχνικής υπηρεσίας της οργανικής μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος». Αριθ. Διακήρυξης: 008/2019″.

 

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 02-08-2019

Ημερομηνία διενέργειας: 06-08-2019