Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος: “Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπ’ αριθμόν 07/2019 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:77344) σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Διαχειριστικού Έτους 2019 για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV: 15000000-8, για την κάλυψη αναγκών της οργανικής μονάδας έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Προυπολογισθείσης δαπάνης 235.000,00€

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/07/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 21/08/201