Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

“Προμήθεια αναλώσιμου υλικού επεμβάσεων βιτρεκτομής”

Τίτλος: “Διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού
 διαγωνισμού για την “Προμήθεια αναλώσιμου υλικού επεμβάσεων βιτρεκτομής”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €74.400,00 με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

Ημερομηνία δημοσίευσης:22-8-2019