Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11η/2019 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή εργασιών διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης Συσκευής Τομογραφίας

Τίτλος:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11η/2019 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή εργασιών διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης Συσκευής Τομογραφίας με CPV45215100-8

για την Οργανική Μονάδα Ο Αγιος Δημήτριος

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 18.000,00 € με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 30-08-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 16-09-2019 ώρα 10:00πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 16-09-2019 ώρα 11:00πμ