Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17η/2019 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ (ΓΑΝΤΙΩΝ)

Τίτλος:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17η/2019 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ (ΓΑΝΤΙΩΝ).

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 74.218,34€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 09-09-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 25-09-2019 ώρα 14:30πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 26-09-2019 ώρα 10:00πμ