Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12η/2019 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιων ιατρού εργασίας.

ίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12η/2019 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 17.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 13-09-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 25-09-2019 ώρα 14:30πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 30-09-2019 ώρα 10:00πμ