Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10η/2019 αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργείας του Διπλογραφικού Συστήματος.”

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10η/2019 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργείας του Διπλογραφικού Συστήματος.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 62.730,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 17-09-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 30-09-2019 ώρα 14:30πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 03-10-2019 ώρα 10:00πμ