Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19η/2019 αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19η/2019 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου υποστήριξης τς πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση – παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 74.400,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 03-10-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 14-10-2019 ώρα 14:00πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 15-10-2019 ώρα 08:00πμ