Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20η/2019 Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές του ελέγχου του Ισολογισμού Χρήσης έτους 2019

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20η /2019 Συνοπτικού διαγωνισμού,  με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» CPV:79212100-4 «Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές του ελέγχου του Ισολογισμού Χρήσης έτους 2019», για τις ανάγκες ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 12.300,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 22-10-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 06-11-2019 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 07-11-2019 ώρα 10:00πμ