Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Τίτλος:”Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με αρ. Διακήρυξης 14η/2019: ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5 και «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162000-3 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος» (Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς»- Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»)”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:526.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και 216.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης 23-10-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 29-11-2019