Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ηλεκτρολογικών υπηρεσιών CPV: 71314100-3 (2)

 

Τίτλος:”Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών εντερικής διατροφής, CPV: 33692200-9, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. Γ.Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος”, οργανική μονάδα “Γ.Γεννηματάς” και οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος», Αριθ. Διακήρυξης: 21/2019″.

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-11-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 06-12-2019

Ημερομηνία διενέργειας: 09-12-2019