Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20η/2019 Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές του ελέγχου του Ισολογισμού Χρήσης έτους 2019 (2)

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22η /2019 Συνοπτικού διαγωνισμού,  με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 61.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 29-11-2019

Ημερομηνία διενέργειας 16-12-2019 ώρα 10:00πμ