Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ No 24/2019 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος: ” Συνοπτικός διαγωνισμός  με αριθμ. Διακήρυξης 24η/2019 με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης του ακάθαρτου ιματισμού του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ–Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( Οργανική Μονάδα «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής»”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €53.282,32 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/012/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 19/012/2019