Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ No 23/2019 προμήθεια προϊόντων σάκων και βάσεων στομιών για τους δικαιούχους του ν.4386/2016

Τίτλος: ” Συνοπτικός διαγωνισμός  με αριθμ. Διακήρυξης 23η/2019 με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια προϊόντων σάκων και βάσεων στομιών για τους δικαιούχους του ν.4386/2016, για ένα έτος, CPV: 33141600-6, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ–Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( Οργανική Μονάδα «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής»”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €67.800,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/12/2019

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19/12/2019