Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠ 10η/2019 του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠ 10η/2019 του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργείας του Διπλογραφικού Συστήματος.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 50.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 05-12-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 16-12-2019 ώρα 10:00πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 16-12-2019 ώρα 12:00πμ