Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

:”ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12η/2019

Τίτλος:”ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12η/2019 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 17.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 19-09-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 08-01-2020 ώρα 14:30πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 09-01-2020 ώρα 10:00πμ