Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

013/2019 Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Τίτλος: “013/2019 Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια του είδους
«ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» , με γενικό CPV: 33731110-7

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29/01/2020